Conference venue

Istanbul Medeniyet University- ISTANBUL /TURKEY